הספר האדום : צמחים בסכנת הכחדה בישראל ב

Authors: 
Shmida Avi
Publishing: 
הוצאת רשות הטבע והגנים,
Date: 
January, 2007
Abstract: 
בישראל 414 מיני צמחים בסכנת הכחדה ומתוכם 36 כבר נכחדו. רבים מצמחים אלה נדירים מאוד, חלקם אנדמיים. לכל מין צמח "אדום" נכתבו תיאור מפורט, תפוצתו בארץ ובעולם, היבטים ביוגיאוגרפיים וסיסטמטיים, מצב שמירת הטבע והמלצות לממשק, לשימור ולהגנה. לתיאור נלווים מפת אתרי התפוצה בארץ ותמונת הצמח. המידע בספר זה מהווה בסיס מדעי למדיניות ממשק ולקביעת עדיפות בשמירת הטבע ובהגנה על פי חוק.