Behavioral economics and the law (in Hebrew)

Authors: 
Maya Bar-Hillel
Uriel Procaccia
Abstract: 

המאמר הזה בנוי סביב כמה תופעות פסיכולוגיות מוכרות (תורת הערך; אפקט הניסוח; אפקט הבעלות; בטחון יתר; חוכמה לאחר מעשה; הטיית העיגון), לגבי כל אחת הוא מציג את התופעה, את הממצאים האמפיריים המגבים אותה, ואת ההשתמעויות שלה למשפט.

Date: 
July, 2011
Published in: 
הגישה הכלכלית למשפט בעריכת אוריאל פרוקצ'יה. מכון סאקר למחקרי חקיקה ומשפט השוואתי, האוניברסיטה העברית, 2012
Number: 
582