Courses for 2020

Show Courses for the year:
No. Title Lecturer Points Place Day and time
57588 מימון למוסמך פרופ' אילן קרמר 3 חדר 3102 הר הצופים סמסטר ב' יום ד' שעה 16:30 - 19:15
57963 משחקים וכלכלת אינפורמציה (מיקרו כלכלה ב') פרופ' אלחנן בן-פורת 4 חדר 2303 הר הצופים סמסטר א' יום ב' שעה 15:00 - 16:45, סמסטר ב' יום ב' שעה 13:00- 14:45
57987 מיקרו כלכלה א' למוסמך מחקרי פרופ' אלחנן בן-פורת 5 סמסטר א' יום א חדר 2305, סמסטר א' יום ב חדר 3202 - הר הצופים סמסטר א' יום א' שעה 09:30 - 11:15 , סמסטר א' יום ב' שעה 10:30 - 12:15, תרגיל - סמסטר א' יום א' שעה 11:00 - 11:45 - אולם אילת, תרגיל - סמסטר א' יום א' שעה 12:00 - 12:45 - אולם אילת
57836 כלכלה - סדנה בכלכלה התנהגותית פרופ' אורי חפץ 4 חדר 4212 הר הצופים סמסטר שנתי יום ד' שעה 12:30 - 14:15
51903 פסיכולוגיה - נושאים נבחרים בפסיכולוגיה מדעית א' פרופ' רן חסין 2 חדר 26502 הר הצופים סמסטר ב' יום ג' שעה 16:30 - 18:15
67513 מדעי המחשב - מטבעות קריפטוגרפיים פרופ' אביב זהר 4 C221 (קרית א"י ספרא) אודיטוריום הנדסה סמסטר ב' יום ג' שעה 14:00 - 14:45 - שיעור, סמסטר ב' יום ד' שעה 16:00 - 17:45 - תרגיל
34973 חינוך - סוגיות בקבלת החלטות - א' פרופ' אילנה ריטוב 2 חדר 541 חינוך - הר הצופים סמסטר ב' יום ב' שעה 15:00- 16:45
76012 פסיכולוגיה של קבלות החלטות פרופ אילן יניב, פרופ אילנה ריטוב 2 אולם אילת, קרית א"י ספרא סמסטר ב' יום ג' שעה 10:00- 11:45
80428 תורת המשחקים (1) מר פבל גיטרמן 3 מתמטיקה 2 , קרית א"י ספרא סמסטר ב' יום ג' שעה 16:00- 17:45, תרגיל - קבוצה א סמסטר ב יום ה' 10:00 - 10:45 - מתמטיקה 110, תרגיל - קבוצה ב סמסטר ב יום ה' 11:00 - 11:45 - מתמטיקה 110, תרגיל - קבוצה ג סמסטר ב יום ד' 09:00 - 09:45 - מתמטיקה 110
76004 אשנב בתורת המשחקים ד"ר עין-יה גורה 2 אולם אילת, קרית א"י ספרא סמסטר ב' יום ג' שעה 14:00- 15:45
51701 סמינר מחקר - מודעות מוח וקוגניציה א' פרופ ליאון דעואל, פרופ רן חסין חדר 128, לימודים מתקדמים , בניין פעלדמן סמסטר א' יום א' שעה 10:30 - 12:15